باغ ویلا در کرد امیر

0912 622 3671

دوبلکس

کد :8

برای راهنمایی هرچه سریع تر درهنگام تماس کد زمین مورد نظر خود را اعلام کنید
موقعیت: چسب بافت
سند: سه دانگ
انشعابات: کامل و قانونی
متراژ زمین : 3600 متر
بنا : 350 متر

Trainer

باغ ویلا در کرد امیر

0912 622 3671

دوبلکس

کد :8

برای راهنمایی هرچه سریع تر درهنگام تماس کد زمین مورد نظر خود را اعلام کنید
موقعیت: چسب بافت
سند: سه دانگ
انشعابات: کامل و قانونی
متراژ زمین : 3600 متر
بنا : 350 متر

Trainer

باغ ویلا در کرد امیر

0912 622 3671

دوبلکس

کد :8

برای راهنمایی هرچه سریع تر درهنگام تماس کد زمین مورد نظر خود را اعلام کنید
موقعیت: چسب بافت
سند: سه دانگ
انشعابات: کامل و قانونی
متراژ زمین : 3600 متر
بنا : 350 متر

Trainer

باغ ویلا در کرد امیر

0912 622 3671

دوبلکس

کد :8

برای راهنمایی هرچه سریع تر درهنگام تماس کد زمین مورد نظر خود را اعلام کنید
موقعیت: چسب بافت
سند: سه دانگ
انشعابات: کامل و قانونی
متراژ زمین : 3600 متر
بنا : 350 متر

Trainer